Quốc Hội thông qua Nghị quyết về xử lý nợ thuế

Chiều ngày 26/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV với đa số phiếu (91,30%) tán thành, Quốc Hội đã thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN. Đây là giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp […]