Quốc Hội thông qua Nghị quyết về xử lý nợ thuế

Chiều ngày 26/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV với đa số phiếu (91,30%) tán thành, Quốc Hội đã thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN. Đây là giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế có phát sinh tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác…, từ đó tháo gỡ khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp.

Nghị quyết quy định về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp (gọi chung là xử lý nợ) đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, bao gồm tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan phát sinh trước ngày Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.

Đối tượng áp dụng bao gồm Người nộp thuế có tiền nợ thuế thuộc đối tượng được khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp quy định tại Nghị quyết này; Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.  

Nguyên tắc xử lý nợ phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền và đảm bảo điều kiện quy định hồ sơ, quy trình, thủ tục và chịu trách nhiệm của cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hai là công khai, minh bạch việc xử lý nợ, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền, giám sát của người dân.

Ba là việc xử lý nợ nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, nhưng phải phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi và cố tình chây ỳ, nợ thuế.

Bốn là, các trường hợp đã được xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, nếu cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý thuế phát hiện việc xóa nợ không đúng quy định hoặc người nộp thuế (là tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh) đã được xóa nợ khi quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thì phải hủy quyết định xóa nợ, khoanh nợ (nếu có) và nộp vào ngân sách khoản nợ đã được xóa.

(Theo Tổng Cục Thuế)

DỊCH VỤ

 • DỊCH VỤ KẾ TOÁN
 • DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
 • DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 • DỊCH VỤ QUẢN LÝ RỦI RO
 • DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
 • DỊCH VỤ QUẢN LÝ LƯƠNG
 • DỊCH VỤ TUÂN THỦ VỀ LAO ĐỘNG
 • DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 • TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP
 • LẬP CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH
 • TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
WhatsApp chat