Vì sao kiểm toán nội bộ chưa phổ biến?

Theo Viện Kiểm toán Nội bộ IIA, “Kiểm toán nội bộ” là hoạt động đảm bảo tư vấn độc lập, khách quan, được thiết kế nhằm tăng giá trị và giải quyết các hoạt động của tổ chức. Kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đề ra thông qua việc […]