Từ 1/7/2020, tăng lương cơ sở lên 1.6 triệu đồng

Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Chiều 12/11 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với 93,37% đại biểu tán thành.

Với Nghị quyết này, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2020.

Theo mức tăng của lương cơ sở tăng, lương của cán bộ, công chức sẽ tăng từ 148.500 – 880.000 đồng tùy theo ngạch, bậc.

Năm 2020 là năm cuối cùng tồn tại lương cơ sở. Theo Nghị quyết 27 Bộ Chính trị, từ năm 2021 trở đi lương cơ sở và hệ số lương sẽ được bãi bỏ, thay vào đó là 5 bảng lương mới với cán bộ, công chức, viên chức.

(TTL CONSULTING tổng hợp)

DỊCH VỤ

 • DỊCH VỤ KẾ TOÁN
 • DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
 • DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 • DỊCH VỤ QUẢN LÝ RỦI RO
 • DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
 • DỊCH VỤ QUẢN LÝ LƯƠNG
 • DỊCH VỤ TUÂN THỦ VỀ LAO ĐỘNG
 • DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 • TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP
 • LẬP CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH
 • TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
WhatsApp chat